Vedtægter

Vedtægter for foreningen Søhøjlandets Disc Golf Klub 

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Søhøjlandets Disc Golf Klub og er hjemmehørende i Silkeborg kommune. 

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er socialt samvær omkring disc golf i Silkeborg samt at fremme disc golf og højne det sportslige niveau til gavn for bredde og elite. 

§3 Medlemskreds

Stk. 1 Enhver med interesse for disc golf kan optages som aktivt medlem af klubben. 

Stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens siddende formand eller kasserer. 

Stk. 3 Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens siddende formand eller kasserer. 

Stk. 4 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves inden udgangen af april måned. 

§4 Generalforsamling (ordinær)

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel til klubbens medlemmer. 

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Stk. 4 For at opnå valg kræves personligt fremmøde eller skriftlig tilkendegivelse om villighed til valg. 

Stk. 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Valg af dirigent
 3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Fastsættelse af kontingent
 12. Eventuelt 

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 

Stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Såfremt en tredjedel af de tilstedeværende på generalforsamlingen ønsker det, foregår afstemninger ved skriftlig stemmeafgivning. 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne giver skriftligt udtryk herfor. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fure uger efter, at anmodningen er givet. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er to uger. 

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer. 

Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 3 Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsens møder. 

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. 

§7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. januar til d. 31. december. 

Stk. 2 bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kasseren og underskrives af kasserer og mindst ét andet bestyrelsesmedlem. 

Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor/er

§8 Tegningsregler

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer i forening og i forbindelse med oprettelse af bank. 

Stk. 2 Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 3 Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling. 

Stk. 4 Bestyrelsen kan tildele enkeltpersoner eller udvalg specielle fuldmagter udadtil, herunder også økonomiske fuldmagter. 

§9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

§10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst en uges mellemrum, hvoraf den ene er ordinær. 

Stk. 2 Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens aktiver folkeoplysende aktiviteter i Silkeborg kommune.7 

§11 Datering

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 28/1-18. 

Bestyrelsesmedlemmers underskrift 

Dato: 29/1-2018